ശിവാത്മിക രാജശേഖർ | Shivathmika Rajashekar – Manorama Online

സിനിമാ പശ്ചാത്തല കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്
2019 ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ദോരസാനി എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ അരങ്ങേറ്റം
"ശിവാനി ശിവാത്മിക മൂവീസ്" എന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനിയുടെ ഉടമയാണ്
2019 ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ കൽക്കി എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ നിർമാതാവാണ്

source

Leave a Comment

Scroll to Top