ജാസ്മിൻ – Manorama Online

2011 ൽ വാനം എന്ന തമിഴ് ചിത്രത്തിലൂടെ കരിയർ ആരംഭിച്ചു
തഷാൻ-ഇ-ഇഷ്‌കിലൂടെ ടെലിവിഷൻ അരങ്ങേറ്റം
ബിവെയർ ഓഫ് ഡോഗ്സ് എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ മലയാളത്തിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചു
നിരവധി മ്യൂസിക് വീഡിയോകളുടെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട്

source

Leave a Comment

Scroll to Top